Barcaffè

Nagradne aktivacije

Takmičenje Barcaffe Barista Cup 2022 Zvanična uputstva i pravila

ORGANIZATOR I TRAJANJE KONKURSA

Organizator konkursa, pod nazivom “Barcaffe Barista Cup 2022” (U daljem tekstu: takmičenje/događaj) je  Atlantic Grand d.o.o. , Surčinska 6a, 11070 Novi Beograd, Srbija, PIB : 100001126 , matični broj: 17173006 u saradnji sa Atlantic Drogom Kolinskom d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (U daljem tekstu: Organizator).

Digitalna prijava (fotografija ili video format) takmičara traju u periodu od 01.07.2022. sa početkom u 12:00 časova do 01.09.2022. u 23:59 časova na web stranici.

Tehničku podršku Organizatoru pruža Nivas d.o.o, Ulica Ladislava Štritofa 1, Zagreb, OIB: 16578192145.

Finalno takmičenje će se održati 01.10.2022. godine sa početkom u 12:00 h do 01.10.2022. godine do 16 h i organizuje se u Zagrebu u Barcaffe Academia caffe baru, Radnička cesta 1A .

Osoba koja se prijavi radi učestvovanja na Takmičenju u daljem tekstu se naziva Učesnik. Osoba koja se prijavi radi učestvovanja na takmičenju prihvata pravila i s njima se u celosti slaže.

1.0       Uslovi učešća

Nagradno takmičenje se priređuje i sprovodi u svrhu:

- promocije Organizatora i njegove delatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obaveštenja o aktuelnostima Organizatora (kao npr. informativne ponude, informacije o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, takmičenjima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno sprovođenje opšte nepersonalizovane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljih poboljšanja usluga Organizatora i internet i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja…); 

- unapređenja i plasmana proizvoda Organizatora u prodajnim objektima.

1.1 Učesnici

U trenutku učešća na takmičenju učesnik mora  imati navršenih najmanje 18 godina života u trenutku nastupa na takmičenju u latte artu i free pour latte-u.

Učesnici mogu da imaju bilo koje državljanstvo, ali moraju da imaju prebivalište u zemlji u kojoj se takmičenje održava odnosno u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji.

Učesnici ne smeju biti zaposleni u konkurentskim kompanijama (industrija kafe).

Za potrebe sprovođenja nagradnog takmičenja i ostvarivanja svrhe u koju je isti organizovan, u skladu sa ovim Pravilima, takmičar daje sledeće lične podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, telefonski broj i e-mail adresa, kao i druge podatke koje Organizator opravdano zatraži u svrhu sprovođenja ovog nagradnog takmičenja, a dobitnik mora dati i svoj JMBG, kao i podatak o broju računa za isplatu novčane nagrade.   (dalje: obavezni podaci).

1.1.2 Broj učesnika na Barcaffeovom takmičenju

Na finalnom takmičenju Barcaffe Barista Cup bit će selektovano devet (9) takmičara.  Po tri (3) najbolje ocenjena učesnika iz svake zemlje učestvovaće u takmičenju u Zagrebu (Hrvatska).

Zvanične sudije, šest profesionalnih Barcaffe barista – sudija i jedan tehnički sudija, izabraće po tri (3) takmičara iz svake države za finalni događaj na temelju videozapisa ili fotografije o umeću kreiranja „Free-pour latte art” (umetnosti iscrtavanja slika na kafi mlečnom kremom) koji kandidati šalju zajedno sa prijavom. U prijavnom videozapisu ili prijavnoj fotografiji moraju biti prikazan dovršeni „Free pour latte”.

Svaki učesnik ovog takmičenja svojim učešćem prenosi na Organizatora pravo vlasništva i korišćenja video snimka, odnosno njegovog sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korišćenje obuhvata pravo objave, kopiranja, korekcije i distribucije objavljenog sadržaja u celosti ili u pojedinim delovima, kao i pravo umnožavanja celog video snimka ili njegovih delova u jedinstven video film u organizaciji Organizatora, sve u promotivnu svrhu i po nahođenju Organizatora.

Učesnik je dužan da vodi računa i odgovoran je da se na video snimku ili fotografiji koje on snimi ne nalaze druge osobe odnosno ukoliko su prisutne druge osobe, da poseduje njihovu saglasnost za snimanje, učestvovanje u ovom takmičenju i za sva prava identična onima koja Organizator stiče od učesnika. Na video snimku ne sme biti snimljena niti se sme nalaziti maloletna osoba.

1.1.3 Suđenje i konflikt interesa

Učesnici ne smeju da sude na Barcaffeovim takmičenjima (bilo nacionalnim ili regionalnim) pre završetka Barcaffeovog finalnog događaja u oktobru 2022. Srodnici sudija ne smeju da se takmiče na Barcaffeovim takmičenjima (bilo nacionalnim ili regionalnim).

Barcaffe poziva sve da pre bilo kog Barcaffeovog takmičenja prijave potencijalne konflikte interesa.

Neprijavljivanje potencijalnog konflikta unapred povlači za sobom diskvalifikaciju sa svih Barcaffeovih takmičenja.

1.2 Prijava

1.2.1 Obrazac za registraciju takmičara

Da bi se prijavili za Barcaffe Barista Cup takmičari moraju popuniti Obrazac za registraciju na takmićenju i upload-ovati fotografiju ili video zapis svog latte arta putem interneta na adresi www.barcaffe.rs/baristacup

1.3 Uslovi i odredbe

Podnošenjem prijave učesnici potvrđuju da razumeju sledeće uslove i odredbe.

A.      Održaće se 1 (jedno) takmičenje u Zagrebu (Hrvatska).
B.      Datum događaja biće objavljen i na www.barcaffe.rs/baristacup.
C.      Devet (9) najbolje ocenjenih prijava (po 3 iz svake zemlje prema ocenama sudija) učeštvovaće na takmičenju koje će se održati 1.10.2022 u Zagrebu u Hrvatskoj.
D.      Svi učesnici na takmičenju ne smeju da promovišu konkurente (u industriji kafe) ili da rade za njih do oktobra 2023.
E.       Svi takmičari kao i pobednik ovim pristaju prema potrebi biti na raspolaganju za reklamne aktivnosti robne marke Barcaffe (Atlantic Grupa).

1.3.1 Nagrada

Pobednik će osvojiti:

 1. Sertifikovanu LAGS (Latte Art Granding System) edukaciju  
 2. Trening prženja sa „specialty“ kafama s Nik Orošijem. Pobednik će isprženu kavu moći zadržati za sebe
 3. Barcaffe espresso barista edukaciju
 4. Novčanu nagradu u iznosu od 2000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja

 

Nagrade nije moguće zameniti za drugu robu ili usluge, niti je moguće za nagrade koje nisu u novcu zahtevati isplatu njihove novčane protivvrednosti.

Svi eventualni porezi i druga davanja u vezi nagrade podmiruju se u skladu s pozitivnim propisima.

Uručenjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitniku nagradnog takmičenja.

1.3.1 Troškovi

Organizator će pokriti troškove učestvovanja (putovanje i smeštaj) za tri (3) najbolje ocijenjena takmičara iz svake države (Srbije, Hrvatske i Slovenije) za takmičenje koje će se održati u Zagrebu.

1.4 Primena pravila i propisa

Organizatori će primenjivati ova pravila na svakom takmičenju. Ukoliko takmičar učini povredu jednog ili više pravila, biće automatski diskvalifikovan sa takmičenja.

2.0       Takmičenje

2.1 Sažetak

Takmičenja će početi u 12 sati, a trajaće do 16 sati popodne ili duže ukoliko bude potrebno.

Na raspolaganju će biti petnaest (15) minuta za pripremu mlina, deset (10) minuta za pripremu radne površine i petnaest (15) minuta za nastup.

Vreme za pospremanje nije predviđeno, ali će učesnici morati da uklone ličnu opremu sa bine brzo posle svog nastupa.

Organizator će obezbediti kafu, mleko, šolje i ostalu opremu navedenu u nastavku pravilnika.

A. Učesnici moraju da koriste espresso aparat i mlin za kafu koje obezbedi organizator takmičenja. Nije dozvoljeno koristiti sopstvene. Mlin za kafu biće samo okvirno podešen, a barista će moći sam da ga podesi u skladu sa svojim potrebama u roku od planiranih petnaest (15) minuta predviđenih za pripremu.

B. Takmičenje se sastoji od jednog (1) kruga.

Postoje tri dela:

i.             Espresso – tokom kog takmičar mora podesiti mlin za kafu i servirati po parametrima koje će prezentovati sudijama.

ii.            Free pour latte – tokom ovog dela treba slobodnim izlivanjem kreme stvoriti jednu kreativnu šaru za sudije koja će biti ocenjena s obzirom na njen ukupni utisak u pogledu privlačnosti i kontrast između sastojaka.

iii.          Piće sa potpisom – tokom koga se za sudije stvaraju dva kreativna napitka na bazi espressa osmišljena od strane takmičara.

C. Takmičar mora da predstavi napitke gore navedenim redosledom.

D. Svaku kategoriju napitaka treba biti u potpunosti završena pre nego što takmičar krene sa pripremom iduće kategorije napitaka; takmičar će u suprotnom biti diskvalifikovan.

E. Takmičari moraju pripremiti po dva napitka za svaku stavki iz nastavka:

i. Espresso

a. Espresso je napitak od 25 do 35 ml uključujući kremu.

b. Espresso se priprema sa različitom gramažom kafe (zavisi od kafe i mlevenja).

c. Espresso će se pripremati na temperaturi između 90,5 do 94 Celzijusovih stepeni

d. Pritisak će biti postavljen između 8,5 do 9,5 BARA.

e. Preporučeno vreme ekstrakcije je između 20 do 30 sekundi, ali nije obvezujuće.

 f. Vreme ekstrakcije mora biti unutar 3 sekunde varijacije, unutar svake kategorije pića.

g. Espresso napici moraju biti posluženi u 60 i 90 ml u šoljici sa ručkom.

h. Espresso napici moraju biti posluženi sudijama sa kašičicom na tanjiriću.

 

ii. Free-pour latte – tokom ovog dela treba stvoriti jednu kreativnu šaru za sudije koja će biti ocenjena s obzirom na ukupan utisak u pogledu privlačnosti i kontrast između sastojaka. Učesnici mogu sami da izaberu kreativnu šaru, a da o tome ne moraju da obaveste sudije.

a.       Zapremina zvanične takmičarske late šolje iznosi 170 ml.

b.      Napitak treba da bude napravljen isključivo od kafe i mleka. Kafu i mleko obezbediće organizator, a učesnicima neće biti dozvoljeno da koriste svoju kafu ili mleko. Ukoliko učesnik upotrebi svoju kafu ili mleko, za izgled takvog napitka i tehniku biće data ocena nula (0)

c.       Učesnici mogu da upotrebe standardni ili dupli espresso ili ristretto za pojedinačni late napitak.

d.      Crtanje šare pomoću sredstva za crtanje ili ukrašavanje površine nije dozvoljeno; u slučaju povrede ovog pravila za napitak će biti data ocena nula (0).

iii.  Piće sa potpisom - Piće sa potpisom je piće osmišljeno od strane takmičara.

a. To bi trebao biti napitak tako da sudije moraju biti u mogućnosti da ga piju.

b. Svaki od pića sa potpisom mora sadržati najmanje jedan espresso.

c. Espresso mora biti pripremljen tokom takmičarskog vremena.

d. Dominantan ukus espressa mora biti prisutan.

e. Piće sa potpisom može biti bilo koje temperature.

f. Mogu se koristiti bilo koji sastojci koji su jestivi i primereni za ljudsku upotrebu u skladu sa primenjivim propisima, uz izuzetak alkohola, alkoholnih ekstrakata, nusproizvoda ili ilegalnih supstanci. Ilegalnim supstancama, u smislu ovog Pravilnika, smatraju se naročito supstance navedene u Popisu droga, psihotropnih supstanci i biljaka iz kojih se može dobiti droga te supstance koje se mogu upotrebiti za izradu droga.

g. Komponente se moraju sjediniti tokom takmičenja, smeju doneti „homemade“ sastojke, koje moraju prezentirati sudijama i u slučaju potrebe dati na analizu.

h. Nema sastojaka ili supstanci, osim mlevene kafe, koja sme biti stavljena u portafiltere.

I. Svi sastojci moraju biti dati na uvid na zahtev organizatora.

J.  Žiri će se sastojati od 7 sudija: 6 profesionalnih Barcaffe barista – sudije i jednog tehničkog sudije.

Odluka žirija je konačna i na nju nema mogućnosti žalbe.

K. Od strane organizatora bit će prisutan asistent zadužen za pomoć u vremenu od petnaest (15) minuta kod pripreme mlina.

3.0 Aparati, pribor i sirovine

3.1 Aparat za espresso

Učesnici moraju da koriste aparat za espresso predviđen za takmičenje.

Aparat za espreso koji će obezbediti organizator ima fiksnu tehničku konfiguraciju koju učesnici ne mogu da promene. 

Aparat za espresso biće baždaren prema sledećim specifikacijama:  Temperatura će biti podešena na 90,5–94 °C, a pritisak pumpe na 8,5–9,5 bara (atmosfera).

3.1.1 Diskvalifikacija

Učesnici ne smeju da promene, prilagode ili zamene bilo koji element, postavku ili deo aparata za espresso. Svaka promena ili prilagođavanje može da predstavlja osnov za diskvalifikaciju (npr. portafiltera, sita, temperatura, pritisak, vrhovi cevi za paru itd.). 

Bilo kakvo oštećenje takmičarske opreme usled nepravilnog korišćenja ili zloupotrebe čini osnov za diskvalifikaciju po proceni sudija.

3.2 Mlin za kafu

Učesnici moraju tokom svog nastupa da koriste zvanični takmičarski mlin za kafu koji im je dat na upotrebu.

3.3 Mleko

Učesnici moraju tokom svog nastupa da upotrebe mleko koje obezbedi organizator takmičenja. Organizator će obezbediti punomasno mleko.

Učesnici ne smeju pripremati mleko van takmičarskog prostora.

3.4 Kafa

Učesnici moraju tokom svog nastupa da upotrebe kafu koju obezbedi organizator takmičenja.

Organizator će obezbediti kafu Barcaffe espresso.

3.5 Dodatna oprema

A. Preporuka učesnicima je da tokom svog nastupa koriste što manje opreme. Na stolu za sudije nisu potrebni stolnjaci, salvete ni bilo kakva dekoracija.

B. Učesnici mogu da izgube poene zbog nepotrebne dekoracije.

3.6 Uniforma

Učesnici moraju da nose odeću koja nije brendirana i ne smeju da imaju vidljive sponzore.

Dozvoljen je jedino Barcaffe espresso logotip.

U slučaju povrede ovog pravila takmičar će biti odmah diskvalifikovan.

Učesnik je tokom svog 15-minutnog nastupa dužan da nosi Barcaffeovu kecelju.

3.7 Obezbeđena oprema i ostali materijali

Na bini će na takmičarskom mestu biti obezbeđeni:

 • sto za aparate (za espresso i mlevenje kafe),
 • sto za prezentaciju (sto za sudije),
 • aparat za espresso,
 • mlin za kafu,
 • šolje i tanjirići za espresso i latte art,
 • čaše za vodu
 • kašičice za espresso i latte art
 • šećer (po potrebi)
 • korpa za otpadnu kafu,
 • tamper,
 • lattiere,
 • mleko,
 • kafa, 
 • korpa za smeće,
 • krpa,
 • kecelja,
 • poslužavnik.

3.8   Preporučena oprema i ostali materijali

 

Učesnici smeju da donesu svu dodatnu opremu i materijale koji su im potrebni za prezentaciju. Učesnici su tokom takmičenja odgovorni i zaduženi za sopstvenu opremu i pribor.

Spisak opreme i materijala kojeg preporučujemo da učesnici ponesu sa sobom, a da navedeni pritom nemaju konkurentske oznake/logotipe:

 • lattiere,
 • čaše/šolje/pribor za serviranje pića s potpisom ne sme imati nikakve oznake
 • bilo kakav poseban pribor za pripremu pića s potpisom
 • peškiri/čiste krpe
 • oprema za čišćenje (četka za pult, četka za aparat za mlevenje kafe itd.),
 • poslužavnici koji nisu brendirani (za posluživanje sudija napicima).
 • Shaker bez konkurentskih oznaka blender bez oznaka konkurentskih robnih marki
 • dodatna Električna oprema (maksimalno dvije stavke)
 • Sva oprema/pribor potreban za piće s potpisom

4.0 Uputstva za takmičare pre početka vremena za pripremu

4.1 Informativni sastanak sa takmičarima

Pre početka takmičenja održaće se informativni sastanak sa takmičarima.  Taj sastanak je obavezan za sve učesnike. Tokom sastanka sudije će izneti potrebna obaveštenja, objasniti pravila i tok takmičenja i predstaviti raspored takmičenja.

To će takođe biti prilika da učesnici postave sudijama direktna pitanja.

Tokom informativnog sastanka će se izvlačenjem odlučiti redosled nastupa takmičara.

4.2 Muzika na takmičenju

Organizator zadržava pravo da tokom nastupa učesnika obezbedi i pušta muziku. Učesnici ne smeju da obezbede ili biraju svoju muziku.

4.3 Dolazak na takmičenje

Učesnici treba da stignu na mesto događaja najkasnije 30 minuta pre početka događaja. Takmičar koji nije prisutan pre početka događaja može da bude diskvalifikovan.

4.4 Priprema takmičarskog mesta

Takmičar je dužan da pregleda takmičarsko mesto i da se pobrine da je spremno i čisto pre početka vremena za pripremu. Ukoliko nije dovoljno čisto, takmičar može da zatraži ponovno čišćenje određenih delova.

4.5 Pristup navijača/pomoćnika bini nije dozvoljen

Tokom pripreme takmičara, njegovog nastupa i čišćenja u takmičarskom prostoru smeju da budu prisutni samo takmičar, osoblje organizatora i sudije.

4.6 Početak vremena za pripremu

Svaki takmičar imaće deset (10) minuta za pripremu.  Svrha vremena za pripremu je da se takmičarsko mesto i okolina pripreme za takmičenje.

4.7 Prezentacioni sto za sudije

Stolnjaci, salvete i dekoracija nisu potrebni i neće doneti bolje ocene, dok će loše gostoprimstvo po nahođenju sudija, manjak brige o čašama za vodu sudaca uzrokovati negativne bodove zavisno o težini kršenja pravila. Namena ovog pravila je sprečavanja nagomilavanja nepotrebne opreme i stvari.

4.8 Probni napitak

Učesnici smeju i pozvani su da tokom pripreme naprave probni napitak. „Otpadni kafeni kolač“ sme da ostane u filter dršci na početku vremena za nastup.

4.9 Kraj vremena za pripremu

Učesnici ne smeju da potroše na pripremu više od 5 minuta. Lice koje meri vreme upozoriće nakon 3 minuta i zatim na svakih trideset sekundi tokom 5 minuta pripreme.. Kada prođe 5 minuta, zvanični merač vremena za pripremu uzviknuće „vreme“ i zamoliti takmičara da se udalji sa takmičarskog mesta.

5.0 Vreme za nastup

5.1 Predstavljanje od strane voditelja događaja

Za vreme trajanja pripreme od deset (10) minuta u takmičarskom prostoru, voditelj događaja će predstaviti takmičara.

5.2 Početak vremena za nastup

Voditelj događaja će obavestiti takmičara o isteku deset (10) minuta vremena za pripremu. U slučaju da je takmičar spreman započeti sa takmičarskim delom prije isteka vremena pripreme, pokrenuće se vreme čim takmičar podigne ruku i kaže VREME, što će označiti početak vremena za nastup.

Takmičar je odgovoran za praćenje vremena takmičarskog nastupa, ali može bilo kad da zamoli za informaciju o stanju vremena. Merač vremena takmičenja upozoriće takmičara tokom nastupa tri minute, jednu minutu, kao i trideset sekundi pre kraja. 

Napomena: Ukoliko se sat iz bilo kog razloga pokvari, učesnici ne smeju da zaustave svoje vreme. U slučaju da se sat pokvari, vreme koje odredi tehnički sudija smatraće se zvaničnim vremenom takmičenja.

Takmičar će primiti ista upozorenja koja su navedena gore.

5.3 Posluživanje zatraženih napitaka

Svi napici moraju da se posluže na prezentacionom stolu za sudije.

5.4 Pomoćnici odnose poslužene napitke

Posle svakog posluživanja kompleta napitaka i njihove ocene od strane sudija, pomoćnik će na znak sudija odneti napitke sa prezentacionog stola za sudije. 

Mada će pomoćnik nastojati da ne ometa takmičara, takmičar je odgovoran za uspešno kretanje takmičarskim mestom.

5.5 Područje takmičarskog mesta

Učesnici mogu da koriste samo radno područje koje predvidi organizator: to jest radni sto sa aparatima i prezentacioni sto. Postavljanje bilo kakvog drugog nameštaja i/ili opreme direktno na pod takmičarskog područja ili iznad njega (na primer stalak, sto, lift za hranu, klupa itd.) povlači za sobom automatsku diskvalifikaciju. Učesnici ne smeju da koriste prostor ispod takmičarskih stolova za skladištenje.

5.6 Kraj vremena za nastup

Vreme za nastup zaustaviće se kada takmičar kaže VREME ili „STOP“.

Takmičari neće biti ni kažnjeni ni nagrađeni ako završe pre vremena.

5.7 Komunikacija posle isteka vremena za nastup

Učesnici ne smeju da nastave da razgovaraju sa sudijama posle isteka vremena za nastup.  Razgovor posle isteka takmičarevog vremena za nastup ne ulazi u ukupnu ocenu. Učesnici mogu posle isteka vremena za nastup da razgovaraju sa voditeljem događaja; bez obzira na to sudije neće uvažiti nikakav razgovor ili objašnjenje dato posle vremena za nastup.

5.8 Kazne za prekoračenje vremena

Ukoliko takmičar ne završi svoju prezentaciju u roku od 15 minuta, može da nastavi dok ne završi prezentaciju ali ne kasnije od sveukupno dvadeset (20) minuta.

Svakih 30 sekundi koje isteknu posle 15-minutnog perioda izgubiće po jedan poen.

Ukoliko prekorači period nastupa od 20 minuta, biće diskvalifikovan.

5.9 Davanje uputstava takmičarima

Davanje uputstava takmičarima nije dozvoljeno ni tokom vremena za pripremu ni tokom vremena za nastup. U slučaju povrede ovog pravila takmičar će biti diskvalifikovan.

Navijanje iz publike od strane navijača, publike i ostalih članova tima je dozvoljeno. Uprkos tome ne smeju ni u kom slučaju da pomognu takmičaru (napomena: treneri, navijači, prijatelji i članovi porodice ne smeju da se popnu na takmičarski prostor tokom nastupa, uključujući vreme za pripremu).

6.0 Tehnički problemi

A. Ukoliko takmičar tokom pripreme i/ili nastupa smatra da su se pojavili naredni problemi treba da podigne ruku kako bi zatražio „tehničku pauzu“ i pozvao sudije (tokom vremena za pripremu), posle čega će se vreme zaustaviti. Zvanični tehnički sudija zabeležiće vreme kada je zatražena „tehnička pauza“. Takmičar je dužan da se pobrine da tehnički sudija bude svestan da je zatraženo beleženje „tehničke pauze“:

1.  aparatom za espresso (uključujući napajanje, pritisak pare, neispravan rad upravljačkog sistema, nedostatak vode ili nepravilno curenje vode),

2.  mlinom za kafu,

3.  audio-video opremom (kao što je mikrofon),

B. Ukoliko se sudije slažu da postoji tehnički problem koji može lako da se reši, odrediće odgovarajuću količinu vremena koju treba dodatno staviti na raspolaganje takmičaru.

Pošto serviser otkloni problem, takmičarevo vreme nastaviće da teče.

C. Ukoliko tehnički problem ne može blagovremeno da se reši, sudije će odlučiti da li takmičar može da sačeka sa nastupom ili da li treba da prekine nastup i počne ponovo uz ponovo dodeljeno vreme.

D. Ukoliko takmičar mora da prekine vreme za svoj nastup, on će zajedno sa sudijama i organizatorom događaja zakazati vreme ponovnog nastupa, pri čemu će vreme za nastup početi da se meri od početka.

E. Ukoliko se utvrdi da je problem nastao zbog greške takmičara ili njegove lične opreme, glavni sudija može da odredi da se takmičaru neće dodeliti dodatno vreme, a vreme za pripremu ili nastup nastaviće se bez stavljanja dodatnog vremena na raspolaganje.

F. Nepoznavanje takmičarske opreme nije odgovarajući razlog za tehničku pauzu.

G. Neusklađenost ili razlike između glava grupa koje treba da se prilagode predstavljaju odgovarajući razlog za tehničku pauzu samo tokom vremena za pripremu.

6.1 Ometanje

A. Ukoliko bilo koje lice kao što su volonteri, sudije, članovi publike ili fotografi očigledno ometaju takmičara, takmičaru će biti stavljeno na raspolaganje dodatno vreme. Sudije zaduženi za nadzor nad time odlučiće koliko dodatnog vremena će biti stavljeno na raspolaganje.

B. Ukoliko pojedinci (kao što su fotografi ili kamermani) fizički dodirnu takmičara, takmičar može da zatraži tehničku pauzu. Glavni sudija po svom nahođenju donosi konačnu odluku o tome da li je pauza potrebna.

6.2 Zaboravljena oprema i pribor

A. Ukoliko takmičar zaboravi neku svoju opremu i/ili pribor tokom vremena za pripremu, može da siđe sa radnog prostora kako bi uzeo stvari koje treba; bez obzira na to vreme za pripremu neće biti zaustavljeno.

B. Ukoliko takmičar zaboravi neku svoju opremu i/ili pribor tokom vremena za nastup, dužan je da obavesti glavnog sudiju o tome da je zaboravio da ponese stvari sa sobom na binu.

Zaboravljene stvari može da uzme, ali bez pomoći drugih. Vreme za nastup neće biti zaustavljeno.

C. Pomoćnici, navijači, članovi tima ili pojedinci iz publike ne smeju ništa da donesu takmičaru.

D. Donošenje/uzimanje zaboravljenih stvari od strane lica koja nisu takmičari povlači za sobom diskvalifikaciju.

7.0 Vreme za čišćenje

Posle isteka vremena za nastup takmičar treba da počne da čisti takmičarsko mesto.

Od učesnika se očekuje da će ukloniti svu ličnu opremu in ostale materijale, kao i da će dobro obrisati takmičarsko mesto. Sudije ne ocenjuju vreme za čišćenje.

NAPOMENA: u slučaju da takmičar tokom nastupa čisti radnu jedinicu, suci dodaju dodatne bodove.

8.0 Posle takmičenja

8.1 Beleženje rezultata

8.1.1     Ukupna ocena učesnika

Ukupna ocena učesnika biće izračunata uzimanjem u obzir svih ocenjivačkih listova svih sudija (petorica njih) i eventualnih vremenskih kazni odbijenih od ukupne ocene.

8.1.2     Nerešen rezultat

Ako dva ili više takmičara budu u bilo kojem krugu imali jednak rezultat, službene sudije će glasati o pobedniku ili naložiti da se održi još jedan „Free pour“ duel između takmičara sa istim ocenama.

8.2 Naknadne informacije

Posle dodele nagrade učesnici će moći zajedno sa sudijama da pogledaju svoje ocenjivačke listove.

Učesnici neće moći da zadrže originale, ali će moći da ih fotografišu.

9.0 Kriterijumi suđenja

9.1 Takmičarsko područje

Tehnički sudija će oceniti čistoću takmičarskog područja na početku i kraju nastupa/takmičenja.

9.2 Prezentacija napitaka

Poeni će biti dodeljeni na osnovu vizuelne prezentacije napitaka.

9.3 Tehničko umeće

Poeni će biti dodeljeni na osnovu takmičarevog tehničkog znanja i umeća u pogledu upotrebe aparata za espresso i mlina za kafu.

9.4 Nastup

Poeni će biti dodeljeni na osnovu celokupnog utiska koji takmičar ostavi na sudije i njegovog umeća, kao i lične prezentacije i prezentacije napitaka.

10.0 Postupak tehničke evaluacije

U nastavku je dato objašnjenje tehničkog ocenjivačkog lista. Tehnički sudija oceniće svakog takmičara.

10.1 Ocenjivačka skala

Numeričke ocene (0–6)

Ocenjivačke skale su iste za tehničke i vizuelne sudije.

101

10.1.2   Numeričke ocene

Raspon ocena iznosi od 0 do 6. Pola poena može da se dodeli od 1 do 6. Sudije su pozvani da primene čitav raspon ocena (npr. ukoliko šara nije vidljiva, odgovarajuća ocena može da bude nula). Niski brojevi ukazuju na lošiju prezentaciju i obrnuto.

10.1.3   Ocena da/ne

Takmičar će dobiti (1) poen za ocenu „da“ u vezi sa ovom postavkom, odnosno nula (0) poena za ocenu „ne“.

10.2 Tehničko umeće – espresso 

Standardi tehničkog umeća su isti za sve napitke (razlika je samo u broju ocenjivanih napitaka).

102

10.2.1    Ispiranje glave grupe

Glavu grupe treba isprati pre svake ekstrakcije (posle vađenja portafiltera iz grupe ili pre samog ponovnog umetanja).  Ako se glava grupe ispere pre ekstrakcije posluženih napitaka, sudija će dati ocenu „da“.

10.2.2    Sušenje/čišćenje korpice za filter pre doziranja

Ukoliko se sito osuši i očisti pre posluživanja napitaka, sudija će dati ocenu „da“.

10.2.3    Prihvatljiva količina prosute/otpadne kafe prilikom doziranja/mljevenja

Prosuta/otpadna kafa je kafa koja nije iskorišćena tokom takmičenja/nastupa (npr. prosuta/otpadna kafa nalazi se u posudi za doziranje, u korpi za otpadnu kafu, na pultu, u smeću, na podu itd.).  Prihvatljiva količina prosute/otpadne kafe iznosi do 5 grama neiskorišćene kafe po napitku.  Za osvajanje najvećeg broja poena količina otpadne kafe ne sme da bude veća od 1 grama neiskorišćene kafe po napitku. Ukoliko količina otpadne kafe iznosi više od 5 grama kafe po napitku, takmičar će osvojiti 0 poena.

10.2.4    Ujednačeno doziranje/tampiranje

Takmičar treba da pokaže ujednačeno doziranje i tampiranje kod svih napitaka svake kategorije dati ocenu „da“ i obrnuto. Takmičar treba ujednačeno da rasporedi mlevenu kafu i da je ravnomerno tampira odgovarajućim pritiskom.

10.2.5    Čišćenje filter drški (pre umetanja)

Portafilter treba očistiti pre umetanja u aparat.Ukoliko se to obavi kako treba, sudija će dati ocenu „da“.

10.2.6    Umetanje i priprema bez odlaganja

 Takmičar treba da izvrši ekstrakciju odmah posle umetanja portafiltera u aparat bez bilo kakvog odlaganja; ukoliko se to obavi kako treba, sudija će dati ocenu „da“.

10.2.7 Vreme ekstrakcije

Tehnički sudija će meriti vreme ekstrakcije svake kafe i proceniti da li je ono trajalo od 20 do 30 sekundi. Ukoliko vreme ekstrakcije traje od 20 do 30 sekundi kod oba napitka, tehnički sudija daće ocenu „da“ kod oba napitka i obrnuto.  Vreme ekstrakcije počinje kada takmičar startuje sa ekstrakcijom.

10.3 Tehničko umeće – mlečna krema

103

10.3.1   Uklanjanje kondenzata iz cevi za paru pre ispuštanja pare

Takmičar treba da ukloni kondenzat iz cevi za paru pre nego što je stavi u lattieru za mleko.

10.3.2   Čišćenje cevi za paru posle ispuštanja pare

Cev za paru treba posle ispuštanja pare očistiti predviđenim peškirom.

10.3.3   Čišćenje cevi za paru posle ispuštanja pare

Takmičar treba da ukloni kondenzat iz cevi za paru posle ispuštanja pare u mleko.

10.3.4   Prihvatljiva količina otpadnog mleka na kraju

Lattiera za mleko treba da bude manje-više prazna posle pripreme napitaka. Prihvatljiva količina otpadnog mleka je najviše 5 cl po napitku.

10.4 Nastup

104

10.4.1    Uredno i čisto radno mesto na početku i na kraju

A. Čistoća i urednost radnog mesta takmičara (radni sto, sto za pripremu, vrh aparata) biće ocenjeni na skali od 1 do 6. Ukoliko je mesto prljavo, može da se dodeli ocena 1.

B. Dozvoljena je mala količina (5g) mlevene kafe oko mlina. Učesnici mogu da rade; zato usled manje količine mlevene kafe oko aparata za mlevenje kafe neće biti data ocena nula (0).

C. Ocenjuje se sposobnost takmičara da na praktičan i efikasan način održava radno mesto urednim.

D. Previše prethodne pripreme treba oceniti lošijom ocenom (npr. mleko u lončetu itd.).

E. Kada počne nastup, treba da stoje na raspolaganju bar tri čiste krpe. Krpe treba da budu čiste i da se koriste namenski (npr. jedna za cev za paru, jedna za sušenje/čišćenje sita, a jedna za čišćenje barskog pulta. Pri tome se računa i peškir u takmičarevoj kecelji).

F. Šolje treba da se greju. Šolje treba da budu postavljene na vrh aparata za espresso kako bi se ugrejale.

G. Učesnik može da ima otpadni kafeni kolač u portafilteru na početku svog nastupa. To se ne računa kao prljavo radno mesto na početku.

H. Čisto radno mesto na kraju nastupa. Dozvoljena je mala količina mlevene kafe (5g) oko mlina. Učesnici trebaju težiti ka što manjoj količini mlevene kafe oko mlina za kafu, u tom slučaju neće biti data ocena nula (0).

I. Ukoliko se desi nezgoda (npr. ukoliko prospe neki napitak), takmičar mora da očisti prosuti materijal do kraja nastupa.

 J. Čišćenje tokom rada (uklanjanje potrošene mlevene kafe, brisanje stolova) pomoći će kod ocena takmičara.

K. U pomenuto ocenjivanje je uključen sav pribor (tamperi, šolje, poslužavnici, lattiera za mleko itd.), uključujući predmete na aparatu za espresso i radnim stolovima.

L. Otpadni kafeni kolač može da bude u portafilteru na kraju nastupa i ne uzima se u obzir prilikom ocenjivanja.

10.4.2    Vizuelni kvalitet kreme

Sudije će vizuelno oceniti kvalitet kreme koja treba da bude bez mehurića, glatka, sjajna i puna. Sudije će oceniti samo šolje koje su im predstavljene.

10.4.3    Dve identične šare koje se podudaraju sa predstavljenom slikom (samo kod latte art-a)

Sudije će oceniti sličnost dve predstavljene šare sa predstavljenom slikom.  Budući da učesnici treba da pokažu svoje umeće u pogledu ponavljanja željene šare, ovo je jedina kategorija u kojoj će sudije oceniti obe predstavljene šare, a ne samo šaru koja im je posebno predstavljena. 6 poena biće dodeljeno samo ukoliko su obe šare iste kao i na predstavljenoj slici, bez obzira na kvalitet dizajna na predstavljenoj slici (ovaj deo bavi se sličnošću, a ne kvalitetom same šare). 3 poena biće dodeljena ukoliko je jedna šara ista kao i na predstavljenoj slici, a druga nimalo ne liči na šaru sa slike. 0 poena biće dodeljeno ukoliko nijedan napitak nimalo ne liči na šaru sa slike. 1–5 poena može da se dodeli ukoliko napici manje-više liče na predstavljenu sliku.

10.4.4    Kontrast između sastojaka

Sudije će oceniti samo napitke koji su im predstavljeni.  Više poena biće dodeljeno za šare sa oštrim kontrastom između površine napitka i bele mlečne pene.

Zamućenje kontrasta smanjiće ovu ocenu.

Sudije treba da uzmu u obzir delove mešane kreme i mlečne kreme koje takmičar namerno stvori kako bi mogao da stvori željenu šaru.

10.4.5    Harmonija, veličina i položaj šare

 Budući da se pretpostavlja da su sudije dešnjaci, osim ukoliko takmičar ne zatraži od sudija da odrede drukčije, predstavljene šare treba da budu okrenute tako da položaj drške šolje odgovara položaju kazaljke na satu koja pokazuje da je sati 3.

Sudije će oceniti da li veličina šare odgovara prezentovanoj šolji i da li je položaj šare u šolji estetski.  Ukoliko šara sadrži više elemenata, svi ti elementi treba da budu u međusobno estetski usklađeni i uravnoteženi.

10.4.6    Nivo težine

Sudije će oceniti samo šaru koja im je predstavljena. Visoke ocene treba da budu dodeljene samo kod uspešno stvorenih teških šara i obrnuto. Ukoliko takmičar pokuša da stvori tešku šaru i pri tome bude potpuno neuspešan, očekuje se da će biti data niska ocena.

10.4.7    Ukupni utisak u pogledu privlačnosti

Sudije će oceniti samo napitke koji su im predstavljeni. Sudije će oceniti ukupan izgled napitka na osnovu stečenog ličnog utiska. Sudije će uzeti u obzir kreativnost šare. Najviše poena biće dodeljeno za predstavljanje dizajna kojim se pomeraju granice u oblasti umeća i tehnika late arta. Sudije će oceniti osnovno umeće late arta kao što je slobodno izlivanje i dati više poena kada se takvo umeće podigne na viši nivo i unapredi dodatnim tehnikama (kod onih kategorija napitaka koje to omogućavaju).

Sudije treba da ocene predstavljenu šaru, a ne fotografiju; ukoliko takmičar ne uspe da stvori planiranu šaru, treba da očekuju niže ocene.

11.0 UKUPAN REZULTAT

rezultat

12.0 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Učešćem u ovom nagradnom takmičenju, učesnici daju saglasnost da Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove  podatke o ličnosti: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i druge podatke koje mu učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog takmičenja, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih za nagradno takmičenje. Na poziv Organizatora, učesnik i dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao rukovaoc zbirke podataka o  ličnosti učesnika i dobitnika nagradnog takmičenja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih podataka o ličnosti učesnika nagradnog takmičenja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog takmičenja i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovo nagradno takmičenje i organizovano, a u skladu sa ovim Pravilima.

Prilikom prijave na nagradno takmičenje, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje datih obaveznih podataka o ličnosti i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu podataka o ličnosti i personalizovan pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne podatke o ličnosti za korišćenje i obradu u tačno navedene druge svrhe.

Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje podatke o ličnosti isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni.

Učesnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korišćenje svojih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja podataka o ličnosti, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvu na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi podaci o ličnosti će biti  zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu važećim propisima iz područja zaštite podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti se koriste i čuvaju do opoziva od strane učesnika u skladu sa ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane za postupanje i zaštitu podataka o ličnosti te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

DISKVALIFIKACIJA UČESNIKA

Organizator će diskvalifikovati učesnika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloletnoj osobi, te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradnog takmičenja.

 

PRIHVATANJE PRAVILA

Učesnik koji učestvuje u nagradnom takmičenju prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, te prijavom za učestvovanje potvrđuje da je upoznat sa svrhom korišćenja njegovih podataka i postupanja s istima.

Beograd, 30.07.2022. godine

Sve novosti

Cookie policy

Da bi naša stranica ispravno funkcionisala i da bismo stalno unapređivali svoje usluge koristimo kolačiće: neophodne, analitičke i marketinške. Klikom na „Prilagodi postavke“ možete da postavite njihova ograničenja. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite veb stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića koji su opisani u nastavku: